Listen to Metallica Sing the Pokemon Original Theme Song!

Metallica AND Pokemon?!?! What a twist! Continue reading “Listen to Metallica Sing the Pokemon Original Theme Song!”